(Japan) 8 th March | 2021 | Monday | 11:46:21 AM || (Nepal) 8:31:21 AM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
World 117437928 3459 2605094 271 92946571 89492
USA 29696250 0 537838 0 20336656 13111
India 11229271 0 157890 0 10880880 8944
Brazil 11019344 0 265500 0 9757178 8318
Russia 4322776 0 89094 0 3911924 2300
UK 4218520 0 124501 0 3199565 1542
France 3904233 0 88574 0 265295 3743
Spain 3149012 0 71138 0 2744664 2571
Italy 3067486 0 99785 0 2494839 2605
Turkey 2780417 0 29030 0 2623924 1261
Germany 2508655 0 72532 0 2304300 2848
Colombia 2276656 0 60503 0 2177199 1982
Argentina 2149636 0 52880 0 1945816 3467
Mexico 2128600 2734 190604 247 1670431 4798
Poland 1794914 0 45285 0 1482568 1769
Iran 1689692 0 60687 0 1442198 3795
South Africa 1521068 0 50678 0 1440874 546
Ukraine 1401228 0 27022 0 1196520 177
Indonesia 1379662 0 37266 0 1194656 0
Peru 1364964 0 47681 0 1269365 2191
Czechia 1321331 0 21717 0 1131209 1722
Netherlands 1120075 0 15833 0 542
Canada 886574 0 22239 0 834067 549
Chile 855785 0 21077 0 805717 1777
Romania 828283 0 20900 0 754335 1093
Portugal 810094 0 16540 0 731567 354
Israel 801575 0 5891 0 758766 712
Belgium 785809 0 22240 0 53344 433
Iraq 726548 0 13572 0 660541 438
Sweden 684961 0 13003 0 231
Philippines 594412 0 12516 0 545853 785
Pakistan 590508 0 13205 0 559248 1595
Switzerland 562290 0 10048 0 518582 163
Bangladesh 550330 0 8462 0 503003 0
Morocco 486223 0 8682 0 472240 244
Serbia 485439 0 4562 0 400347 171
Austria 475070 0 8713 0 443152 314
Hungary 466017 0 15873 0 335512 778
Japan 438956 0 8227 0 418261 373
Jordan 427717 0 4935 0 367315 469
UAE 410849 0 1322 0 392792 0
Lebanon 395604 0 5046 0 310304 911
Saudi Arabia 379831 0 6528 0 370614 505
Panama 344834 0 5923 0 331762 195
Slovakia 323390 0 7836 0 255300 738
Malaysia 313460 0 1169 0 291958 174
Belarus 295511 0 2038 0 286484 0
Ecuador 294503 0 16039 0 256009 516
Nepal 274721 0 3010 0 270886 0
Georgia 272851 0 3576 0 266693 0
Bulgaria 260308 0 10614 0 212887 456
Bolivia 254273 323 11823 16 198236 71
Croatia 246514 0 5590 0 237181 74
Dominican Republic 243247 0 3172 0 197622 191
Tunisia 237704 0 8201 0 202399 280
Azerbaijan 236768 0 3241 0 229718 0
Ireland 223219 0 4422 0 23364 103
Kazakhstan 218101 0 2799 0 201750 221
Denmark 214839 0 2379 0 205365 37
Costa Rica 206640 0 2833 0 187484 133
Greece 205120 0 6758 0 176078 466
Lithuania 202214 0 3328 0 188191 136
Kuwait 200572 0 1127 0 186187 175
Palestine 196812 0 2140 0 175178 146
Slovenia 195468 0 3891 0 180366 88
Moldova 195252 0 4111 0 171330 335
Egypt 186503 0 10995 0 144019 90
Guatemala 178560 0 6473 0 164940 5
Armenia 174679 0 3221 0 164784 0
Honduras 173020 0 4247 0 67900 403
Paraguay 168043 0 3318 0 140561 293
Qatar 166949 0 262 0 156001 111
Ethiopia 166138 0 2429 0 138500 436
Nigeria 158506 0 1969 0 137890 10
Oman 143955 0 1591 0 134314 77
Venezuela 142338 0 1384 0 134394 124
Myanmar 142034 0 3200 0 131672 0
Libya 138640 0 2273 0 125842 0
Bosnia and Herzegovina 135513 0 5228 0 117885 0
Bahrain 126602 0 472 0 119771 61
Algeria 114234 0 3013 0 79064 21
Albania 112897 0 1939 0 75190 46
Kenya 108827 0 1876 0 87570 69
North Macedonia 107163 0 3195 0 94729 124
S. Korea 92817 346 1642 8 83474 128
Latvia 90331 0 1695 0 78507 74
Kyrgyzstan 86550 0 1471 0 83530 16
Ghana 86465 0 647 0 80952 90
Sri Lanka 85695 0 502 0 82059 0
Zambia 82421 0 1124 0 77943 201
Uzbekistan 80176 0 622 0 78884 27
Montenegro 79774 0 1067 0 69645 69
Estonia 75003 0 653 0 55396 53
Norway 74942 0 632 0 66014 15
Uruguay 63837 0 651 0 54861 87
Mozambique 62520 0 693 0 46421 0
Finland 62063 0 767 0 46000 38
El Salvador 60800 0 1907 0 56807 56
Singapore 60033 0 29 0 59894 1
Luxembourg 56646 0 662 0 52662 21
Afghanistan 55876 0 2451 0 49378 1079
Cuba 55693 0 348 0 50779 69
Uganda 40464 0 334 0 15065 0
Namibia 40030 0 438 0 37520 23
Cyprus 36878 0 233 0 2057 25
Zimbabwe 36271 0 1485 0 33834 25
Senegal 35857 0 919 0 30605 38
Cameroon 35714 0 551 0 32594 53
Ivory Coast 35187 0 202 0 32708 0
Malawi 32442 0 1069 0 22373 4
Botswana 31746 0 359 0 26760 1
Australia 29044 7 909 0 26195 0
Sudan 28605 0 1895 0 23156 0
DRC 26541 0 712 0 22432 0
Thailand 26370 0 85 0 25744 1
Jamaica 26026 0 453 0 14301 31
Malta 24398 0 334 0 20742 18
Angola 21086 0 514 0 19647 10
Maldives 20794 0 64 0 18124 162
Madagascar 20155 0 300 0 19543 23
Rwanda 19551 0 268 0 17840 11
French Polynesia 18459 0 140 0 4842 2
Mayotte 18140 0 127 0 2964 25
Mauritania 17322 0 442 0 16670 14
Eswatini 17184 0 658 0 15276 36
French Guiana 16693 0 87 0 9995 6
Guinea 16670 0 95 0 15181 24
Syria 15981 0 1063 0 10374 0
Cabo Verde 15782 0 154 0 15040 23
Gabon 15625 0 90 0 13746 19
Tajikistan 13308 0 90 0 13218 0
Réunion 13125 0 59 0 11956 66
Haiti 12536 0 250 0 9828 0
Belize 12335 0 315 0 11926 2
Burkina Faso 12181 0 143 0 11816 0
Hong Kong 11091 0 202 0 10629 13
Andorra 11042 0 112 0 10626 17
Lesotho 10523 0 307 0 3888 0
Guadeloupe 10149 0 162 0 2242 5
Congo 9179 0 131 0 7514 0
Suriname 8977 0 175 0 8469 2
Guyana 8807 0 201 0 8114 8
South Sudan 8766 0 102 0 4317 8
Bahamas 8600 0 181 0 7415 1
Mali 8580 0 358 0 6441 0
Somalia 8321 0 302 0 3932 0
Aruba 8110 0 77 0 7828 11
Trinidad and Tobago 7736 0 139 0 7499 2
Togo 7570 0 92 0 6306 0
Martinique 6818 0 46 0 98 3
Nicaragua 6489 0 174 0 4225 0
Equatorial Guinea 6329 0 96 0 5737 24
Djibouti 6146 0 63 0 5931 0
Benin 6071 0 75 0 4963 35
Iceland 6059 0 29 0 6020 7
CAR 5021 0 63 0 4920 2
Niger 4822 0 177 0 4405 23
Curaçao 4807 0 22 0 4673 1
Gambia 4759 0 152 0 4143 8
Gibraltar 4249 0 93 0 4134 1
Chad 4177 0 140 0 3668 0
Channel Islands 4041 0 86 0 3948 1
San Marino 3922 0 76 0 3426 6
Sierra Leone 3920 0 79 0 2700 0
Saint Lucia 3866 0 43 0 3563 2
Comoros 3596 0 146 0 3410 0
Guinea-Bissau 3312 0 49 0 2671 7
Barbados 3285 0 37 0 2815 0
Mongolia 3228 0 2 0 2481 7
Seychelles 2979 0 15 0 2648 0
Eritrea 2944 0 7 0 2436 0
Liechtenstein 2590 0 54 0 2488 1
Vietnam 2512 0 35 0 1920 0
Yemen 2473 0 651 0 1446 23
New Zealand 2405 6 26 0 2301 0
Burundi 2319 0 3 0 773 0
Turks and Caicos 2177 0 15 0 2020 5
Sint Maarten 2070 0 27 0 2025 2
Liberia 2024 0 85 0 1892 2
Monaco 2023 0 26 0 1835 3
Sao Tome and Principe 1950 0 32 0 1562 0
St. Vincent Grenadines 1663 0 8 0 1023 2
Papua New Guinea 1583 0 16 0 846 0
Saint Martin 1571 0 12 0 1399 7
Cambodia 1011 24 0 0 517 0
Taiwan 969 0 10 0 932 0
Bhutan 868 0 1 0 866 0
Antigua and Barbuda 848 0 21 0 410 45
Isle of Man 757 0 25 0 417 2
Bermuda 722 0 12 0 688 0
Diamond Princess 712 0 13 0 699 0
Faeroe Islands 658 0 1 0 657 0
Mauritius 641 0 10 0 588 0
St. Barth 638 0 1 0 462 0
Caribbean Netherlands 518 0 5 0 443 0
Tanzania 509 0 21 0 183 7
Cayman Islands 451 0 2 0 426 0
Brunei 189 0 3 0 182 0
British Virgin Islands 153 0 1 0 131 0
Grenada 148 0 1 0 147 0
Dominica 144 0 0 0 130 0
Timor-Leste 122 0 0 0 94 0
New Caledonia 67 0 0 0 58 0
Fiji 63 0 2 0 55 0
Falkland Islands 54 0 0 0 51 0
Macao 48 0 0 0 47 0
Laos 47 0 0 0 42 0
Saint Kitts and Nevis 41 0 0 0 41 0
Greenland 31 0 0 0 30 0
Vatican City 27 0 0 0 15 0
Saint Pierre Miquelon 24 0 0 0 16 0
Montserrat 20 0 1 0 14 0
Anguilla 18 0 0 0 18 0
Solomon Islands 18 0 0 0 14 0
Western Sahara 10 0 1 0 8 0
Wallis and Futuna 10 0 0 0 7 1
MS Zaandam 9 0 2 0 7 0
Marshall Islands 4 0 0 0 4 0
Samoa 3 0 0 0 2 0
Micronesia 1 0 0 0 1 0
Vanuatu 1 0 0 0 1 0
China 89994 19 4636 0 85175 0
More

'आफ्नालाई परदेशी नबनाइदेउ सरकार'

Anil Giri   POSTED ON : Sunday, 31 January, 2021 | Views : 1740

'आफ्नालाई परदेशी नबनाइदेउ सरकार'


चर्को आवाजमा मोबाइलको अर्लाम बझे संगै हरेक दिन जस्तै यता उति छामछुम गरेपछि मोबाइल भेटेंं, अनि मोबाइलमा फेसबुक खोलें सुरुमै । मलेशियाबाट एकैपटक १८ जना नेपाली युवाको शव नेपाल लगिएको दुःखद खबर देखें । खवरले मनमा अनेक बिचारहरु खेल्न थालेसँगै सुर्योदयको देश जापानबाट केहि मनका कुरा लेख्दैछु ।

राजनीति भनेकै आफ्नो र आफ्नाका लागि गरिने रहेछ जनता जाबो मरेनि बाचेनि हामिलाइ के रु हामि बाचौं हाम्रो परिवार बचाउँ यस्तै देखिन्छ देशको राजनीति हेर्दा । भन्नलाई सादा जिवन उच्च बिचार भन्नुहुन्छ नेता ज्यु, जुन आशा थियो जनतामा तर सबैबाट निराशा पाईंदैछ । नेता त धेरै देखियो तर हामिलाइ जननेता चाहिएको छ भाषण होईन, सहि शासन गर्ने जननेता चाहिएको छ ।

जनता कोहि देशमै कठ्याङ्ग्रिने चिसोले ज्यान गुमाइरहेका छन, बचेका खाडीका देशमा तातो घाममा ज्यान गुमाइरहेका छन् । जाडो होस या गर्मि, धुलो होस या धुँवा नाकाबन्दी होस या बाढिपहिरो, भोकमरी होस या चेलि बलत्कृतका घटना, दिदि बेचुन या देश यहाँ केहि दिनको मात्र मुख्य समचार बन्छन । केहि दिन हामि सबै तात्छौं, अनि केहि दिनमै सेलाउछौं । यो सब केका लागि, किन र कसरि ? यि सब देखेर पनि म टुलु टुलु हेर्न बाहेक केहि गर्न सक्दिन ।

कलिला रहरले शहर खोज्दैछन । देश भन्दा परदेश प्यारो मान्दैछन युवाहरु । अचेल कहिले विद्यालयतह पढाई सकिएला र बिदेश जान पाईएला भन्ने धेरैको मुख बाट सुन्न पाईन्छ । उनिहरुलाई त्यो देशको अवस्था, संघर्ष र समस्यासँग सरोकार छैन मात्र देशमा नेताहरुको घिनलाग्दो राजनीतिबाट टाढा हुनुछ ।

एकपटक आफैंले सोचें, म आफ्नै देशमा चोरिन, लुटिन अनि अनाहकमा मारिन सक्छु तर बिदेशमा स्वतन्त्र नेपाली भनेर हिड्न पाएको छु । त्यो नेपाली माटो भन्दा बिदेशी बालुवा राम्रो लाग्न थालेको छ । किनभने यो बालुवा नै सहि तर यहा मेरो मिहेनत परिश्रमले ठाउँ पाएको छ । यो स्थिति देखेर मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारा लगाइदेउ माझि छौ कि कोहि आइ बचाइदेउ भन्ने सत्य, स्वरुपको गित गुन्गुनाउनु बाहेक हामी विकल्पिहिन अवस्थामा पुर्याईएका छौं ।

हिजोका हर्क बहादुरहरु देश छोडपछि भलै ह्यारि भएर बिदेशका गल्लिमा रल्लिएका होउन । तर सबैको मनको साझा आवाज हो स्वाधिनताले देश र जनता भन्थ्यो भने मेरो भोको पेटमा मुसाले म्याराथन खेल्दैन थियो । त्यो बेला मलाई मेरो पेटले मात्र एउटै कुरा बुझ्यो र पेट भर्ने कुरा खोज्यो । मैले बिदेशमा बनेको एउटा बिस्कुट पानी संग चोपेर खाएर बसे, मेरो पेटले भोक बुझ्यो । भोकले त्यो विस्कुट कुन देशमा बनेको बुझेन ।

भन्नलाई त नेताहरु युवाहरुलाई देशमा आउ केहि गर भनि टोपल्छन् । साथि देशमै केहि गर्न सकेको भए मलाइ चाहि कहाँ रहर थियो र परदेशी बन्न । देशमै केहि गर्न सकेको भए, केहि गर्ने वातावरण मिलेको भए मेरो राहदानीमा छाप र मेरो पसिनाको माग परदेशमा हुन्न थियो होला । रहरले शहर खोज्नु र कहरले आफ्ना भन्ने सबै छोडेर परायाकोमा आउनु धेरै फरक कुरा हो । ठुलो सपना बुन्दै यो सानो हत्केलामा मेहनत गरेर भाग्य रच्न र निधारमा राहदानी भन्दा पनि ठुलो परदेशिको छाप हानेर मुग्लान छिरेको हुँ । केहि समय, केहि बर्ष र केहि दशकको लागि सधैको लागि भन्ने चाहि होइन ।

परदेशमै नेपाली राहदानी त्यागेर बसेका थुप्रै हर्के दाइहरु देख्न पाइन्छ आजकल । बिदेशी ब्रान्ड लगाएर मात्र नपुगेर बिदेशी बन्न र भन्न खुसि हुने धेरैछन । माख्ला घरे दिदिले परदेशमै बिहे गर्नु भएछ बिदेशीसँगै । कारण ढिकिजाँतो, मेलापाखा गर्न मन छैन रे अब ।

प्रश्न धेरैलाइ गरें, कारण फरक फरक पाएँ । कोहि रहरले त कोहि कहरले बसेको पाएँ । कोहि मैलेत दुःख पाएँ, मेरो सन्तानले त्यो दुःख देख्न नपरोस, त्यो आफ्नै देश भएर के गर्नु आफ्नहरुसँगै डराएर हिड्नुपर्ने अबस्था छ । नेताहरु जस्तो सुकै उपचार गर्न सक्छन्, बिदेश पुग्छन् तर हामी आफ्नै देशमा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । आफुभन्दा ठुलो सन्तानको खुसि हो, सन्तानकै खुशीका लागि भनेपनि यस्तो निर्णय गर्न परेको भन्ने तर्क पनि पाएँ ।

यसो भनिरहदा मन चिसो भएर आउँछ, त्यो घरको र त्यो गाउँबेसीको यादले सताउँछ । देशको माया कति लाग्छ, त्यो त एक परदेशीलाइै सोधे पुग्छ । अचेल माया भनेको बुझ्दैछु, घर परिवार र देशको माया भनेको के हो भनेर । बिपनामा त के, सपनामा पनि आफ्नो देश गएको देख्दा मन खुसि भएर आउँछ । त्यो धुवाँ धुलो नै किन नहोस, आफ्नो देशको भएपछि प्यारो लाग्दो रहेछ । हुर्केको, खेलेको ठाउँ र साथिहरुले सदैव बोलाइरहेको आभास हुँदोरहेछ । हिजो पैसा थिएन म सँग, धेरै साथि र समय थियो तर अहिले म सँग केही पैसा छ तर ति साथि छैनन । समय छैन । छ त केबल ति बितेका पलहरुको यादहरु मात्र छन् ।

पहिला पहिला पल्लाघरे दाइले देशको बारेमा लेखेको देख्दा किन यस्तो लेखिरहेको होला बिदेशमा त्यस्तो मोज मस्ति रमाइलो ठाउमा भएर भने जस्तो लाग्थ्यो । अहिले बुझ्दैछु दाइले त्यतिखेर लेखेको मर्म र भाव अहिले आफैं लेख्न विवश हुँदा । नेतालाइ गालि गर्दै छु र भन्दैछु ठिकैछ सरकार तिमिलाइ हाम्रो रेमिट्यान्सले पुगेन भने ति परदेशिको आँखाको आँसु र फर्केर आएको लासको बाकसबाट पनि कर असुल तर परदेशमा दुःख गरौंला तर आउने दिनमा कोहि नेपाली परदेशी हुने दिन नआओस् ।

हर नेपालीले आफ्नै परिवारसँगै देशमा बसेर केहि गर्ने वातावरण बनोस् । नेपाली श्रमजीवीले आफ्नै देशमा श्रमको उचित मुल्याङ्कन भएको हेर्न पाईयोस् । मेरो बुवो १५ बर्ष बिदेशिनु पर्यो, हाम्रो लागि म आफैं पनि बिदेशिनु पर्यो, हाल परदेश मै छु । अब मेरो या हामि सबै नेपालीको भाबि सन्ततिले आउने दिनमा यो नियतिलाई पछ्याउनु नपरोस् ।

देश चिन्न बिदेश आउन पर्ने रहेछ । समय होस या माया एक एक चिन्न सिकाउँदो रहेछ यो परदेशी भूमिले । परदेश आएपछि धेरै कुराहरु नजिकबाट नियाल्ने र बुझ्ने मौका पाएको छु ।

प्राकृतिक श्रोत हेर्ने हो भने हाम्रो देश धेरै सुन्दर र अनुपम छ तर पनि हाम्रो देशमा सोचेको जति बिकास छैन यसको एउटा र प्रमुख कारण भनेकै राजनीतिको नाममा भएको अराजनीति र अस्थिरता हो ।

पर्यटक आकर्षक गर्न सहि प्रचारप्रसार सुबिधा र सुरक्षा दिन नसक्नु । देशको जनशक्ति विदेशमा पलायन हुनु । अरु देशले कृतिम बस्तु देखाएर नै पर्यटक भित्राईरहेका छन् । मरुभुमिको बालुवा होस या समुन्द्रमा शहर, होटेल बनाएर होस्, बिश्वको ध्यान तान्न अनेक उपाय लगाएर देश समृद्ध बनाईरहेका छन् ।

हाम्रो रगत र राष्ट्रियता अलि कमजोर नै भन्नु पर्छ । जुन एकैछिन तात्छ अनि एकैछिनमा सेलाउछ । धेरै कुरा भाषणमा मात्र सिमित देख्छु । हाम्रो देशको ति उर्बर भुमिले युवा जनसक्ति, युवा पौरखि हातहरुलार्इ पर्खिदैछ, आउ युवा आफ्नै देशमा केहि गर भनेर । अनि चाडै नयाँ सोच, प्रबिधि, आर्थिक योजना, दिर्घकालिन बिचार लिएर आफ्नै देशमा केहि गर्न चाडै फर्किन सकौं हामि परदेशीहरु पनि । अनि हाम्रा यि पौरखि हातको शिप मेहेनतले भरुभुमिलाइ त हराभरा बनाउन सक्यौं भने हाम्रो देशलाई श्रुगांरेर स्वर्ग तुल्य बनाउन सक्छौं ।

पहिला भन्दा धेरै कुराहरुमा देखियो परिवर्तन । युवा शक्तिको चासो र देशमै केहि गरौं भन्ने आत्मबलले म लगायत धेरै परदेशमा हुने नेपालीहरुलाई पनि आफ्नै देशमा चाँडै गएर केहि गर्न चाहेको आभास हुन्छ । केहि सिप सिकौं, बुझौं र बुझाउँ, तर परदेशलाई घरदेश नबनाउ नेपाली । आफ्नो संस्कृती राष्ट्रियतालाई सँधै माया गरौँ, राम्रो होस या नराम्रो, नराम्रो छ भने मिलेर सुन्दर बनाउँ हाम्रो देशलार्इ । भनाइनै छनि आफ्नो आमा झुत्रि नराम्रो हुनुहुन्छ भनेर अरुको राम्री आमालार्इ आफ्नो आमा भन्न मिल्दैन, जे छ त्यसैलार्इ राम्रो बनाउ । आउँ हातेमालो गरौं, देश बनाउन ।

...

अनिल गिरी 

हाल जापान टोकियो ।