(Japan) 1 st December | 2020 | Tuesday | 1:59:17 PM || (Nepal) 10:44:17 AM
 
 


Japansamachar COVID-19 (Coronavirus) World Live Update


Country Confirmed Today Cases Death Today Death Recovered Critical
World 63589725 11863 1473926 470 43984723 106015
USA 13919870 0 274332 0 8222879 25307
India 9463254 0 137659 0 8889585 8944
Brazil 6336278 0 173165 0 5601804 8318
Russia 2295654 0 39895 0 1778704 2300
France 2222488 0 52731 0 162281 3751
Spain 1664945 0 45069 0 2629
UK 1629657 0 58448 0 1417
Italy 1601554 0 55576 0 757507 3744
Argentina 1424533 0 38730 0 1257227 4062
Colombia 1316806 0 36766 0 1210489 2376
Mexico 1113543 6472 105940 285 823586 3335
Germany 1069763 0 16862 0 739100 3926
Poland 990811 0 17150 0 577514 2118
Peru 963605 0 35966 0 894741 965
Iran 962070 0 48246 0 668151 5852
South Africa 790004 0 21535 0 731242 546
Ukraine 732625 0 12327 0 345149 177
Turkey 638847 0 13746 0 404727 5190
Belgium 577345 746 16645 98 37474 900
Iraq 552549 0 12258 0 482674 293
Chile 551743 0 15410 0 526604 690
Indonesia 538883 0 16945 0 450518 0
Netherlands 523478 0 9376 0 512
Czechia 523298 0 8295 0 451607 689
Romania 475362 0 11331 0 353188 1251
Bangladesh 464932 0 6644 0 380711 0
Philippines 431630 0 8392 0 398658 1401
Pakistan 400482 2458 8091 66 343286 2165
Canada 378139 0 12130 0 299972 492
Saudi Arabia 357360 0 5896 0 346802 659
Morocco 356336 0 5846 0 305291 1038
Israel 336846 0 2865 0 323749 260
Switzerland 327072 0 4815 0 250200 490
Portugal 298061 0 4505 0 212942 525
Austria 282456 0 3184 0 221692 701
Sweden 243129 0 6681 0 221
Nepal 233452 0 1508 0 214521 0
Jordan 219430 0 2751 0 155026 462
Hungary 217122 0 4823 0 63860 666
Ecuador 192685 0 13461 0 169804 372
Serbia 175438 0 1604 0 31536 253
UAE 168860 0 572 0 154899 0
Panama 165806 0 3079 0 144462 167
Japan 146760 0 2119 0 123445 472
Bulgaria 145300 0 4035 0 50565 457
Bolivia 144708 86 8957 5 121702 71
Dominican Republic 143988 0 2331 0 115219 192
Kuwait 142635 0 880 0 137071 84
Costa Rica 139638 0 1726 0 87526 211
Qatar 138833 0 237 0 136090 32
Belarus 136647 0 1158 0 114341 0
Georgia 135584 0 1267 0 113986 0
Armenia 135124 0 2164 0 108442 0
Kazakhstan 132348 689 1990 0 116863 221
Croatia 128442 0 1786 0 105199 255
Lebanon 127944 0 1018 0 83034 368
Oman 123699 0 1423 0 115216 108
Guatemala 122062 0 4171 0 110944 5
Azerbaijan 121176 0 1392 0 74902 0
Egypt 115911 0 6650 0 102718 46
Ethiopia 110074 0 1706 0 73808 323
Honduras 108253 365 2918 9 48073 128
Moldova 107364 0 2304 0 95354 303
Slovakia 105929 0 839 0 66041 241
Greece 105271 0 2406 0 9989 600
Venezuela 102394 0 897 0 97326 117
Tunisia 96769 0 3260 0 70851 295
Myanmar 90713 0 1941 0 70156 0
Bosnia and Herzegovina 87901 0 2681 0 52769 0
Bahrain 86956 0 341 0 85141 14
Palestine 85647 0 732 0 64987 67
Kenya 83618 0 1469 0 55344 72
Algeria 83199 0 2431 0 53809 46
Libya 82809 0 1183 0 53818 0
Paraguay 82424 0 1756 0 58453 133
Denmark 80481 0 837 0 63515 44
Slovenia 75814 0 1435 0 54138 202
Kyrgyzstan 73178 371 1275 4 64711 133
Uzbekistan 73094 53 610 2 70337 172
Ireland 72544 0 2053 0 23364 30
Nigeria 67557 0 1173 0 63282 10
Malaysia 65697 0 360 0 54759 113
North Macedonia 61878 0 1763 0 38946 138
Lithuania 61325 0 506 0 14211 132
Singapore 58218 0 29 0 58134 0
Ghana 51667 0 323 0 50547 16
Afghanistan 46498 0 1774 0 36788 93
El Salvador 38405 0 1114 0 35078 38
Albania 38182 0 810 0 18849 27
Norway 36150 0 332 0 20956 35
Montenegro 35265 0 499 0 24131 68
Luxembourg 34678 0 321 0 26086 42
S. Korea 34652 451 526 0 27885 97
Australia 27912 8 908 0 25601 0
Finland 24912 0 399 0 16800 18
Cameroon 24445 0 437 0 22177 52
Sri Lanka 23987 0 118 0 17560 0
Ivory Coast 21331 0 132 0 20964 0
Uganda 20459 0 205 0 8989 0
Sudan 17810 0 1249 0 10302 0
Zambia 17647 0 357 0 16998 0
Madagascar 17341 0 251 0 16657 16
Latvia 17075 0 206 0 1795 36
Senegal 16089 0 333 0 15607 6
Mozambique 15701 0 131 0 13729 0
Angola 15139 0 348 0 7851 16
Namibia 14380 0 151 0 13535 5
French Polynesia 14372 0 75 0 4842 24
Guinea 13119 0 76 0 12045 24
Maldives 13011 0 46 0 11939 12
DRC 12772 0 333 0 11585 0
Estonia 12308 0 118 0 7078 17
Tajikistan 12194 0 86 0 11599 0
French Guiana 11204 0 70 0 9995 1
Jamaica 10763 0 257 0 6219 9
Cabo Verde 10761 0 105 0 10329 23
Botswana 10742 0 34 0 7912 1
Cyprus 10565 0 49 0 2057 15
Zimbabwe 9950 0 276 0 8482 0
Malta 9873 0 137 0 7665 18
Haiti 9294 0 233 0 8023 0
Gabon 9214 0 60 0 9066 7
Mauritania 8601 0 177 0 7732 10
Guadeloupe 8344 0 149 0 2242 9
Cuba 8284 0 135 0 7631 3
Réunion 8054 0 40 0 7172 17
Syria 7887 0 417 0 3560 0
Bahamas 7541 0 163 0 5889 0
Andorra 6745 0 76 0 5873 20
Trinidad and Tobago 6669 0 120 0 5771 38
Eswatini 6419 0 122 0 6006 11
Hong Kong 6315 0 109 0 5344 11
Malawi 6028 0 185 0 5455 4
Rwanda 5934 0 49 0 5516 0
Uruguay 5857 0 77 0 4357 18
Belize 5854 111 148 1 3151 7
Nicaragua 5784 0 160 0 4225 0
Congo 5774 0 94 0 4988 0
Djibouti 5679 0 61 0 5584 0
Martinique 5413 0 40 0 98 16
Guyana 5406 0 151 0 4392 3
Iceland 5392 0 26 0 5179 2
Suriname 5312 0 117 0 5194 2
Mayotte 5181 0 49 0 2964 4
Equatorial Guinea 5153 0 85 0 5009 0
CAR 4913 0 63 0 1924 2
Aruba 4845 0 45 0 4692 4
Mali 4710 0 156 0 3206 0
Somalia 4451 0 113 0 3417 0
Thailand 4008 10 60 0 3811 1
Gambia 3742 0 123 0 3601 2
South Sudan 3109 0 61 0 2954 0
Benin 3015 0 43 0 2839 0
Togo 2974 0 64 0 2478 0
Burkina Faso 2886 0 68 0 2593 0
Guinea-Bissau 2441 0 44 0 2327 5
Sierra Leone 2412 0 74 0 1836 0
Curaçao 2379 0 4 0 1151 16
Yemen 2191 0 619 0 1510 4
Lesotho 2109 0 44 0 1278 0
New Zealand 2059 3 25 0 1962 0
Chad 1688 0 101 0 1525 0
San Marino 1612 0 46 0 1299 8
Liberia 1595 0 83 0 1343 2
Niger 1548 0 72 0 1210 9
Vietnam 1347 0 35 0 1179 0
Channel Islands 1299 0 48 0 1012 10
Liechtenstein 1270 0 16 0 1088 11
Sint Maarten 1066 0 25 0 947 6
Gibraltar 1020 0 5 0 939 3
Sao Tome and Principe 991 0 17 0 933 0
Mongolia 801 10 0 0 358 6
Turks and Caicos 748 0 6 0 717 1
Saint Martin 717 0 12 0 641 7
Diamond Princess 712 0 13 0 659 4
Burundi 688 0 1 0 575 0
Taiwan 675 0 7 0 565 0
Papua New Guinea 656 1 7 0 597 0
Comoros 611 0 7 0 586 0
Monaco 609 0 3 0 556 4
Eritrea 577 0 0 0 498 0
Tanzania 509 0 21 0 183 7
Mauritius 504 0 10 0 456 0
Faeroe Islands 503 0 0 0 498 0
Bhutan 410 14 0 0 381 0
Isle of Man 369 0 25 0 338 1
Cambodia 326 3 0 0 304 0
Barbados 276 0 7 0 250 0
Cayman Islands 274 0 2 0 252 1
Bermuda 260 0 9 0 214 1
Saint Lucia 259 0 2 0 131 0
Seychelles 183 0 0 0 162 0
Caribbean Netherlands 162 0 3 0 157 0
Brunei 150 0 3 0 145 0
St. Barth 147 0 1 0 105 0
Antigua and Barbuda 141 0 4 0 130 2
Dominica 85 0 0 0 63 0
St. Vincent Grenadines 85 0 0 0 79 0
British Virgin Islands 71 0 1 0 70 0
Macao 46 0 0 0 46 0
Fiji 42 0 2 0 33 0
Grenada 41 0 0 0 30 0
Laos 39 0 0 0 26 0
New Caledonia 33 0 0 0 32 0
Timor-Leste 30 0 0 0 30 0
Vatican City 27 0 0 0 15 0
Saint Kitts and Nevis 22 0 0 0 19 0
Greenland 18 0 0 0 18 0
Solomon Islands 17 0 0 0 5 0
Falkland Islands 16 0 0 0 13 0
Saint Pierre Miquelon 16 0 0 0 12 0
Montserrat 13 0 1 0 12 0
Western Sahara 10 0 1 0 8 0
MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
Anguilla 6 0 0 0 3 0
Marshall Islands 4 0 0 0 4 0
Wallis and Futuna 3 0 0 0 1 0
Samoa 2 0 0 0 0 0
Vanuatu 1 0 0 0 0 0
China 86542 12 4634 0 81631 8
More

परदेश र दशैं...

Tikaram Gautam   POSTED ON : Monday, 26 October, 2020 | Views : 728

परदेश र दशैं...


परदेश, सानो हुंदा यो शब्द सुन्दा नै कस्तो बिरानो शब्द लाग्थ्यो र डाँडाघरे काका परदेशमा छन् भनेको सुन्दा म घण्टौं रोएथें र भनेथे बाबा म कहिल्यै परदेशी बन्दिन । तर मेरो बालपनको जस्तो बाबालाई परदेशी बन्दिन भनेर कहां सुख पाउथे र १ घरको जिम्मेबारीले थिचेपछि बाध्यता म नै वर्षौं देखि परदेशी भुमीमा रुमलिन बाध्य छु । हो यसरी मेरो जस्तै सोच भएका म जस्ता लाखौं नेपाली रहर वा वाध्यताले परदेशीनु परेको छ । 

परदेशी आफु परदेश भएपनि मन घरदेश मै हुन्छ । वर्षौं देखि घर आउने भाका सार्नु पर्दा मनहरु जलिरहेको हुन्छ । हरेक परदेशी आफन्तबाट टाढा हुंदा हरेकको मनभरी पिडा तहिरीरहेको हुन्छ । भविश्यको चिन्ताले  मन पोलिरहेको हुन्छ । तर याद भन्दा पनि भविश्यको चिन्ताले हरेकलाई परदेशी बनाएको हुन्छ ।

जब नेपालमा चाडबाडको रौनकले तात्तिन थाल्छ, त्यही तातेको रौनकले परदेशीको मन जल्ने गर्छ । नेपाल तिर रातो टिकाले निधार र पहेंलो जमराले कान सजिंदै गर्दा परदेशी भने ४० डिग्रीको गर्मीमा पसिनाको धारले सजिरहेको हुन्छ ।

नेपालमा अगरबत्तीहरुको सुगन्धले मगमगाईरहँदा त्यही अगरबत्ती किनीदिने परदेशी भने पसिनाको गन्धले सजीएको हुन्छ । यसरी घरको यादले मनमा दन्किएको आगो ज्वाला भुल्दै, आफन्तको खुसीले मानाएका दशैंका तस्बिरहरु हेर्दै मुस्कान छर्न बाध्य छ परदेशी ।

मैंले पनि त्यस्तैगरि मन जलाउदै दशैं नमनाएको पनि १५ वर्ष बिति सकेछ । यही १५ वर्षमा यहां बसेर चुहिने घरको छानो टालिएको छ, बाबाको पटपटी फुटेको खुट्टामा नयां जुत्ताले सजिएको छ, आमाको लागी गुन्यु र श्रीमती र छोराछोरीलाई पल्ला घरे साउले जसरी नयाँ लुगा किन्दिन सक्दा मात्र जलेको मन खुसिले फुरुङ्ग भएको छ । तर परदेशीएकाले चाडबाडमा पनि उजाडिएका गाँउहरुको चित्कारले आफन्तको मन रेटिन पर्दाको पिडा साह्रै दर्दनाक हुने गर्दो रहेछ आमा । 

तर के गर्नु बाबा हजुरको हातबाट १५ वर्ष देखि निधारमा दशैंको टिका लगाउन पाएको छैन, सानोमा जसरी ठुलो मान्छे बनेस, प्रगति गरेश भनेर पाउ छोएर आशिर्बाद लिन पाएको छैन् । तर बाबा हजुरले दिएको आशिर्बादले होला परदेश भएर पनि सुखले नै बस्न पाएको छु, आपटारे भक्तेको जस्तो झण्डै ५० डिग्रिको तातोमा काम गर्न परेको छैन । डाडाघरे काईलो जसरी परदेशमै जेलमा सडिन परेको छैन् । 

त्यो देउराली डाडोमा हालेको लिङ्गे पिङ, दिनभरी लगाएर ल्याएको कमेरो र रातो माटोले पोतिएको घर, मामा घरमा जाँदा पाएको त्यो हरियो नोट र मामाघर जान तछाडमछाड गरेको कुरा हिजो जस्तै लाग्छ ।

हो आमा यस्तै कुराले दशैंको धेरै याद दिलाउने गर्छ । मनलाई जति कठोर बनाउन खोजे पनि बरबरी आँखा रसाउंछ । हरेक वर्ष जब दशैं आउँछ तब फोनमा कुरा हुंदै गर्दा दशैं आयो आमा भन्दा, संधै भन्ने गर्छेउ दशैं त हरेक साल आउंछ तर त पो कहिलै आउदैनस् त । मलाई पनि रहर छ आमा, आफ्नो प्रत्यक्ष भगवान हजुर र बाबाको पाउ छोएर आशिर्बाद लिने तर बिडम्बना साउले हत्याएको गैरी खेत आफ्नो बनाएर तपाईहरुको मुहारमा खुशीको रंग थप्नु छ ।

आमा आज त टिकाको दिन सबै परिवार र आफन्तहरु घरभरि जम्मा भएका होलान् है । टिका थाप्न आउने जानेको भिडमा पनि आफ्नो छोरो खोज्दै फरियाले आँसु पुछ्दै छेउ होला । टिका मुछ्दै गर्दा यो मेरो लागि पनि मुछेर लगाईदिने बेला मलाई नदेख्दा आँसुले भक्कानिएको मन पखाल्दै छेउ होला । मलाई सानोमा आशिर्बाद दिदा भन्थेउ नी आमा ठुला मान्छेको बोली कहिलै नकाट्नु, हो आमा अहिले पनि साउको बोली काट्ने हिम्मत आएन ।

आमा, म परदेश हिड्ने बेलामा भन्थेउ नी, हरेक दशैंमा फर्केस है । तर आमा कहिल्यै फर्किन सकिन् । हरेक वर्ष जसरी यो वर्ष पनि जसरी पनि दशैं मनांउन आउछु भनेको थिएँ आमा, तर अर्काको खटनको मान्छे म आउन सकिन् । अर्को वर्ष चै जसरी पनि आउनेछु ।

हो आमा, पहिले जसरी आशिर्बाद लिन आउनु छ । बाबाको पाउमा ढोग्दै ठुलो मानिस बनेस भन्ने आशिर्बाद लिनुछ । सानी छोरीको हात समाउदै चिजबल किन्दिन मन छ । छोरालाई बाईकमा राखी मावल पुर्याउन छ । वर्षौं पछि बाबा आमा सँगै सानोमा जसरी मावल जान मन छ । 

अन्तमा, म जस्तै रहर र बाध्यताले परदेशमा रहेका तथा घरदेश जहां भए पनि यो वर्ष घर वा जहाँ हुनुुहन्छ त्यहीँ दशैं मनाएर बिताउ । कोरोना महामरीमा बाहिर ननिस्कम, अर्को वर्षको दशैंमा बरु आफ्नो परदेशी फर्किएछी सँगै मनाऔं ।

जो जहां छौ त्यही बसौं सामाजिक संञ्जाल र भिडियो कलबाट खुसी साटासाट गरौ । जसले कोरोनाको थप महामारी नफैलिओस् । देश बिदेश रहनु हुने सबै नेपालीहरुमा बिजया दशमी २०७७ को शुभकामना...