(JAPAN) 20 th March | 2019 | Wednesday | 4:08:27 PM
(Nepal) 20 th March | 2019 | Wednesday | 12:53:27 PM
 

राहदानी बुझ्न आउनेबारे जरुरी सूचना !!

  POSTED ON : Friday, 16 March, 2018 | Views : 261

राहदानी बुझ्न आउनेबारे जरुरी सूचना !!


मेसिन रिडेवल राहदानी (MRP) का लागि राजदूतावासमा आफै आई आवदेन फाराम बुझाएका देहायका व्यक्तिहरुको राहदानी तयार भई प्राप्त भएकोले राहदानी बुझिलिनका लागि राजश्व बुझाएको रसिद र पुरानो राहदानी सहित राजदूतावासमा शीघ्र सम्पर्क राख्न सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।


Embassy of Nepal in Tokyo, Japan -在日ネパール国大使館