(JAPAN) 16 th October | 2019 | Wednesday | 7:11:18 PM
(Nepal) 16 th October | 2019 | Wednesday | 3:56:18 PM
 

राहदानी पठाईएको सम्बन्धी जरुरी सूचना !!

  POSTED ON : Friday, 29 June, 2018 | Views : 603

 राहदानी पठाईएको सम्बन्धी जरुरी सूचना !!मेसिन रिडेवल राहदानी (MRP) का लागि हुलाक मार्फत यस राजदूतावासमा आवदेन फाराम पठाएका देहायका व्यक्तिहरुको राहदानी तयार भई प्राप्त भएकोले ती राहदानीहरु सम्बन्धित व्यक्तिहरुले दिएको ठेगानामा हुलाक मार्फत पठाइएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Source :Embassy of Nepal in Tokyo, Japan -在日ネパール国大使館