(JAPAN) 21 st March | 2019 | Thursday | 3:16:48 PM
(Nepal) 21 st March | 2019 | Thursday | 12:01:48 PM
 

राहदानी पठाईएको नेपाली राजदूतावास जापानको जरुरी सूचना

  POSTED ON : Friday, 11 January, 2019 | Views : 391

राहदानी पठाईएको नेपाली राजदूतावास जापानको जरुरी सूचना


मेसिन रिडेवल राहदानी (MRP) का लागि हुलाक मार्फत यस राजदूतावासमा आवदेन फाराम पठाएका देहायका व्यक्तिहरुको राहदानी तयार भई प्राप्त भएकोले ती राहदानीहरु सम्बन्धित व्यक्तिहरुले दिएको ठेगानामा हुलाक मार्फत पठाइएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।